اخبار و اطلاعیه ها

اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویتآگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

آگهی مجمع عمومی مهر 1402

گزارش عملیاتی اتاق 1400 – 1399
تراز عملیاتی اتاق 1400 – 1399

آگهی مجمع عمومی اتاق مشترک ایران و کویت
آگهی مجمع عمومی
دهکده جهانی 8

Iran - Kuwait Chamber of Commerce