اعضای هیات مدیره

اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت

ابراهیم غلامزاده زنگنه رئیس هیات مدیره

ابراهیم غلامزاده زنگنه

رئیس هیات مدیره

هانی فیصلی - رئیس هیات مدیره

هانی فیصلی

نایب رئیس اول

آرش نیک پی سالک ده نایب رئیس دوم

آرش نیک پی سالک ده

نایب رئیس دوم

محمد خاکی خزانه دار

محمد خاکی

خزانه دار

امین فرطوسی

منشی هیأت رییسه

اباذر براری

دبیر کل

محمد تیو

بازرس