اعضای هیات مدیره

اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت

هانی فیصلی - رئیس هیات مدیره

هانی فیصلی

رئیس هیات مدیره

member

سید سلطان

نایب رئیس اول

member

محمد خاکی

خزانه دار

member

فرهنگ جو

نایب رئیس دوم

مسعود جمالی

مسعود جمالی

عضو هیات مدیره

سید مصطفی موسوی

سید مصطفی موسوی

عضو هیات مدیره

member

طاهر سلیمانی

عضو هیات مدیره

member

حمید رضا  کاشی

عضو هیات مدیره

member

سیروس دهقانی

عضو هیات مدیره

میرانی

میرانی

بازرس

member

اباذر براری

دبیر کل