درباره ما

اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت

ایران و کویت

اتاق مشترک بازرگانی ایران کویت، مؤسسه ای عمومی، غیردولتی، غیر تجاری، و غیر انتفاعی و وابسته به اتاق ایران است که به استناد بندهای “د” و “ن” ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مصوب ۱۳۶۹ بر اساس اساسنامه، صرفاً برای توسعه روابط اقتصادی در تمام بخشهای صنعتی، بازرگانی، معدنی، کشاورزی و خدمات و تشویق مبادلات و سرمایه گذاری های دو جانبه بین ایران و کویت تأسیس شده است.کشور کویت از جمله کشورهای با اهمیت همسایه در منطقه خلیج فارس می باشد که میزبان جمعیت قابل توجهی از ایرانیان است که همواره در تمامی شرایط روابط اقتصادی دو کشور را برقرار نگه داشته اند.ضرورت افزایش حجم مبادلات تجاری با کشور کویت و پتانسیل مناسب موجود در زمینه مراودات تجاری بین دو کشور ، فعالین اقتصادی و تجار و بازرگانان این حوزه را بر آن داشت تا به منظور تسهیل این روابط، اتاق مشترک را تشکیل دهند. سرانجام این اتاق در سال 1396 تاسیس شد و تعدادی از فعالان تجاری در این حوزه ( حقیقی و حقوقی ) به عضویت این اتاق درآمدند تا با تشریک مساعی و استفاده از پتانسیل های موجود و از طریق دیپلماسی اقتصادی بتوانند دو هدف عمده یعنی گسترش مبادلات تجاری و سرمایه گذاری مشترک را جامعه عمل بپوشانند از مهمترین اهداف ایجاد اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت تنظیم گری روابط اقتصادی و تجاری میان بخش خصوصی دو کشور به عنوان نهادی رسمی و قانونی ، فعال نمودن دیپلماسی تجاری و اقتصادی، توسعه صادرات غیر نفتی و خدمات فنی مهندسی، سرمایه گذاری های مشترک و ارتقاء حجم تجارت خارجی میان دو کشور می باشد.